24 kwietnia 2019. imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
Aktualności
Informacja dot. pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy
W związku z pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dotyczy programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, poszkodowanych w wyniku suszy w załączeniu przekazuję informację o możliwościach korzystania  z następujących form pomocy :

1) dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, gospodarstwach rybackich lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą;

2) pomocy finansowej na podstawie § 13c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.) na każdy ha powierzchni upraw, na której wystąpiła susza w w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zadeklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, w wysokości 800 zł na 1 ha owocujących drzew i krzewów owocowych i 400 zł na 1 ha pozostałych upraw rolnych. Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego, złożony w terminie do dnia 30 września 2015 r. na formularzu opracowanym  i udostępnionym przez Agencję; na stronach internetowych przez nią administrowanych;

3) pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości  z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Rolnicy, będą  także mogli ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia jak i umorzenia w całości lub w części bieżących składek. Pomoc ta udzielana będzie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez suszę;

4) odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody przez suszę, przez Agencję  Nieruchomości Rolnych,

           Powyższy program w zakresie pomocy określonej w pkt. 2-5 został zgłoszony  do Komisji Europejskiej jako zgodny z przepisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 702/2014 uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1), a zatem przedmiotowa pomoc będzie mogła być udzielona, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oszacowane przez komisje powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.
            Ponadto wielkość pomocy będzie pomniejszana o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z występujących ryzyk.

Przy ubieganiu się o pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z tegoroczną suszą nie jest wymagana adnotacja wojewody na tych protokołach.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowej ARiMR
« powrót